Phương pháp chi phí trong định giá MMTB

Cen Value | 03-12-2021

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá.

 

2.     Nguyên tắc áp dụng:

-     Nguyên tắc thay thế;

-     Nguyên tắc đóng góp

3.   Các trường hợp áp dụng:

-     Thẩm định giá cho các tài sản chuyên dùng.

-     Thẩm định giá cho mục đích bảo hiểm

-     Máy móc, thiết bị MMTB đặc biệt;

-     Thường được sử dụng như là phương pháp kiểm tra đối với các phương pháp thẩm định giá khác.

4.   Cơ sở giá trị: Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường (khi sử dụng PP chi phí khấu hao);

5.     Phương pháp xác định chị phí

a) Chi phí tái tạo:

Là chi phí hiện hành phát sinh của việc chế tạo ra một máy móc thay thế giống hệt như máy móc mục tiêu cần thẩm định, bao gồm cả những điểm đã lỗi thời của máy móc mục tiêu đó.

b) Chi phí thay thế:

Là chi phí hiện hành phát sinh của việc sản xuất ra một máy móc có giá trị sử dụng tương đương với máy móc mục tiêu cần thẩm định theo đúng những tiêu chuẩn, thiết kế và cấu tạo hiện hành.

6.     Phân loại chi phí:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau, chi phí sản xuất của doanh nghiệp có thể được phân ra làm nhiều loại khác nhau.

a. Phân loại theo yếu tố chi phí sản xuất:

-     Nguyên vật liệu chính mua ngoài.

-     Vật liệu phụ mua ngoài.

-     Nhiên liệu mua ngoài.

-     Năng lượng mua ngoài.

-     Tiền lương.

-     Các khoản trích nộp theo quy định của Nhà nước.

-     Khấu hao TSCĐ.

-     Các chi phí khác bằng tiền.

b. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục tính giá thành:

Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm những khoản mục sau đây:

-     Nguyên vật liệu chính.

-     Vật liệu phụ.

-     Nhiên liệu.

-     Năng lượng.

-     Tiền lương công nhân sản xuất.

-     Bảo hiểm xã hội của công nhân sản xuất.

-     Chi phí sản xuất chung.

-     Các khoản thiệt hại trong sản xuất.

Cộng tất cả các khoản mục trên là giá thành sản xuất sản phẩm hay dịch vụ:

-     Chi phí bán hàng (hay chi phí lưu thông):Chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm, chi phí tiếp thị.

-     Chi phí quản lý doanh nghiệp:

7.   Các bư­ớc tiếp cận

-     Bước 1: Đánh giá toàn diện về tình trạng MMTB cần thẩm định.

-     Bước 2: ư­ớc tính các chi phí hiện tại để chế tạo máy móc TB mới hoặc tương tự

-     Bước 3: Ước tính tổng số tiền khấu hao tích lũy của MMTB cần thẩm định (kể cả hao mòn vô hình).

-     Bước 4: Ước tính kết quả thẩm định giá bằng cách lấy tổng chi phí hiện tại để chế tạo trừ đi (-) khấu hao tích luỹ tích lũy.

Tin tức khác